A- A A+
Belépés     


akad wide

A Fonyód Járási Szociális, Család-és Gyerekjóléti Központ

A Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ az 1993. évi III. törvényben - a szociális igazgatásról és szociális ellátásról -, illetve az 1997. évi XXXI. törvényben - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról - megfogalmazott feladatokat látja el.

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személyként működő - részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény a költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.

Fonyódon az étkeztetés, házi segítségnyújtás, az idősek klubja térítési díját Fonyód Város Önkormányzatának helyi rendelete szabályozza.

Balatonfenyvesen az étkeztetés, házi segítségnyújtás térítési díját Balatonfenyves Önkormányzatának helyi rendelete szabályozza.

 
Elérhetőségek:

Cím: 8640, Fonyód, Fő u. 43.

Telefonszám:  20/380-3701;  85/560-212 
E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.
 

Családsegítés

8640 Fonyód, Fő u. 43.
8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 30.

Célja

A települési önkormányzatok működési területén élő szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzésére, a krízishelyzet megszüntetésére, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Feladata

 • A mindkét település teljes lakosságára kiterjedő családgondozási feladatok ellátása, szociális ellátások közvetítése, szervezési tevékenység végzése
 • Speciális támogató segítségnyújtás
 • Pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadás közvetítése
 • Szociális és információs adatok gyűjtése az ellátást igénybe vevők megfelelő tájékoztatása érdekében
 • Az egyének, családok kapcsolatkészségének javítása

Tevékenységi köre:

 • Tanácsadás: 
  - nevelési, életvezetési 
 • Intervenció: 
  - azonnali segítségnyújtás krízishelyzetben, 
  - komplex családgondozás, családkonzultáció
  - egyéni és családok kapcsolatkészségének javításában való segítségnyújtás 
 • Prevenciós tevékenység 
 • Jelzőrendszer működtetése
 
Fonyódi ügyfélfogadási rend:

Hétfő-szerda: 8:00-12:00-igCsütörtök:  12:00-15:30-ig

Péntek: nincs ügyfélfogadás

 
Balatonfenyvesi ügyfélfogadási rend:
Hétfő- kedd: 8:00-12:00-ig 
Szerda: nincs ügyfélfogadásCsütörtök: 8:00.12:00-ig 
Pénteken: nincs ügyfélfogadás
 
Elérhetőségek:

Fonyódi elérhetőség: 20/380-3701;   85/560-212 
Balatonfenyvesi elérhetőség: 

20/3804098 ;    85/362-501

 
 
 

Gyermekjóléti Szolgálat

8640 Fonyód, Fő u. 43.
8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 30.

Célja

Hozzájárulás a gyermek testi, értelmi, érzelmi, és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez.

Feladata

Összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el.

Tevékenységi köre

 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét

 • Meghallgatja a gyermek és családja panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket

 • Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási - nevelési tervét

 • Szervezi a helyettes szülő hálózatot

 • Segíti a nevelési - oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását

 • Felkérésre környezettanulmányt készít

 • Kezdeményezi a települési önkormányzatnak új ellátások bevezetését

 • A területi gyermekvédelmi szakszolgálat kérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit

Szolgáltatásai

 • Pszichológiai tanácsadás

 • Jogi tanácsadás

 • Fejlesztőpedagógiai segítségnyújtás

 • Mentálhigiénés támogatás-lelki segítségnyújtás

 • Válsághelyzetben lévő várandós kismamák segítése

 • Nevelési tanácsadás

 • Életvezetési tanácsadás

 • Információnyújtás

 • Hivatalos ügyintézésben segítségnyújtás

 • Szükség esetén külső szakemberhez irányítás

 • Elvált szülők és gyermekeik kapcsolattartásának elősegítése

 • Szabadidős program szervezése

 • Konfliktuskezelés

 

Fonyódi ügyfélfogadási rend:
Hétfő-szerda: 8:00-12:00-igCsütörtök:  12:00-15:30-ig

Péntek: nincs ügyfélfogadás

 

Balatonfenyvesi ügyfélfogadási rend:

Hétfő- kedd: 8:00-12:00-ig 
Szerda: nincs ügyfélfogadásCsütörtök: 8:00.12:00-ig 
Pénteken: nincs ügyfélfogadás
 

Elérhetőségek:

Fonyódi elérhetőség: 
20/380-3701 ;  85/560-212 
Balatonfenyvesi elérhetőség: 

20/3804098 ;    85/362-501


Házi segítségnyújtás

8640 Fonyód, Fő u. 43.
8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 30.

Célja

Gondoskodás

 • azokról az idős korú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátásáráról saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak
 • azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak

Feladata

 • Az igénybe vevők körében önálló életvitelük fenntartásának biztosítása, hogy fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetükben, életkoruknak, élethelyzetüknek és egészségi állapotuknak megfelelően, meglévő képességeiknek felhasználásával, fejlesztésével biztosítottá váljon.

 • Az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,

 • Az igénybe vevők életminőségének lehetőség szerinti fenntartása - háztartás vitele, higiéné megtartása, segítő kapcsolat stb.

Tevékenységi köre

 • Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,

 • Az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,

 • A segítségnyújtása a higiénia megtartásában, közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (különösen bevásárlás, takarítás, mosás, meleg étel biztosítása),

 • Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevő részére a környezetével való kapcsolattartásban,

 • Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,

 • Részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében,

 • Az ellátást igénybe vevők segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,

 • Az előgondozást végző személlyel való együttműködés.

Az ellátás térítési díj köteles.

 

Fonyódi ügyfélfogadási rend időpontja:

Hétfő - Csütörtök: 8. 00 - 16. 00 
Péntek: 8.00 - 13. 30
 

Balatonfenyves Házi segítségnyújtás ügyfélfogadás időpontja:
Hétfőtől- Péntekig: 8:00-9:00-ig

 

Elérhetőségek:

Fonyódi elérhetőség:

20/380-3701 ;   85/560-212 
Balatonfenyvesi elérhetőség: 

20/3804098 ;    85/362-501

 

Étkeztetés

8640 Fonyód, Fő u. 43.
8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 30.

Célja

Az étkeztetési szolgáltatás igénybevételi lehetőségének biztosítása

Feladata, tevékenységi köre

 • Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

 • Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora, vagy egészségi állapota miatt nem képes étkeztetéséről más módon gondoskodni.

 • A településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy szenvedélybetegek részére lehetőséget kell biztosítani az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani saját lakóhelyükön történő étkeztetés biztosítására.

Az ellátás térítési díj köteles.

Fonyódi ügyfélfogadási rend

Hétfő - Csütörtök: 8. 00 - 16. 00 
Péntek: 8.00 - 13. 30

Balatonfenyvesi ügyfélfogadási rend

Hétfő - Csütörtök: 8. 00 - 16. 00 
Péntek: 8.00 - 13. 30

Elérhetőségek

Fonyódi elérhetőség:

20/380-3701;   85/560-212 
Balatonfenyvesi elérhetőség: 

20/3804098;     85/362-501

 

Nappali ellátás (Idősek Klubja)

8640 Fonyód, Fő u. 43.

Célja

A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozása nappali ellátás keretében. 
Az Idősek Klubjába az a személy vehető fel, akinek az egészségi állapotára vonatkozó évente megújított igazolást a háziorvos kiállította.

Feladata, tevékenységi köre

A saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Nem lehet a klub tagja szenvedély és fertőző beteg.

Szolgáltatása

 • napi háromszori étkeztetés,

 • a klubba és a haza történő szállítás biztosítása

 • szabadidős programok szervezése: felolvasás, társasjátékok, kártyázás, sétálás, torna, kirándulás, zenés rendezvények, TV nézés, rádióhallgatás,

 • egészségügyi ellátás

 • hivatalos ügyintézés

 • személyi higiéné biztosítása

Az ellátás térítési díj köteles.

 

Fonyódi nyitvatartási idő

Hétfő - Csütörtök: 8. 00 - 16. 00 
Péntek: 8.00 - 13. 30

 

Fonyódi elérhetőség

Tel.: 20/380-3701;    85/560-212

 


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Szorosan kapcsolódik intézményünkhöz a Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett HELPBOX jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 

Kivonuló munkatárs: Pergel János gépkocsivezető. 

Éjjel-nappal hívható információs telefonszám: 06/40/400-600

sep

Április 2018
H K Sz Cs P Szo V
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

ohp gomb 

 Piac gomb

 

asp kep

 

3d_pano.png

webcam

images/fonyod_galeria.png